DBD Register เมืองไทย ประกันชีวิต
เมืองไทย ประกันชีวิต
  • เงื่อนไขการรับประกัน

  • ระยะเวลาเอาประกันภัย

  • ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

  • อายุรับประกันภัย

  • การตรวจสุขภาพ

  • วิธีชำระเบี้ยประกันภัย

  • วิธีการชำระเบี้ยประกันภัยbenefit.text_payment_type

    *เฉพาะซื้อให้ตนเองและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเท่านั้น

เมืองไทย ประกันชีวิต

ท่านต้องการสมัครทำประกันเพื่อใคร

เพศ

วัน/เดือน/ปีเกิด

วัน
เดือน
ปี

แผนความคุ้มครอง

เลือกจำนวนเบี้ยประกันภัย

การชำระเบี้ยประกันภัย

คำนวณลดหย่อนภาษี

เลือกฐานภาษี (%)
เมืองไทย ประกันชีวิต

เบี้ยประกันภัยที่ต้องชำระ

บาท

สามารถลดหย่อนภาษีได้สูงสุด บาท (ตามค่าเบี้ยที่จ่ายจริงในแต่ละปี)

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง

  • รวมผลประโยชน์ตลอดสัญญาสูงสุด   บาท